Našim klijentima pružamo uslugu vođenja poslovnih knjiga prilagođenu njihovim potrebama i djelatnostima. Pružamo pravodobnu informaciju o aktualnim zakonskim propisima potrebnim za poslovanje u RH kako bismo svojim klijentima omogućili ispunjavanje zakonskih obveza.

Usluga je namijenjena neprofitnim organizacijama i udrugama.

Osnovne računovodstvene usluge

 • ustroj i vođenje temeljnih poslovnih knjiga sukladno Zakonu o računovodstvu (dnevnik, glavna knjiga, glavna blagajna)
 • obavljanje svih knjiženja u računovodstvenom programu (izvodi sa žiro računa, devizni izvodi, blagajna, ulazni i izlazni računi, plaće, honorari, putni nalozi)
 • ustroj i vođenje evidencija
  • materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
  • saldakonti dobavljača i kupaca
  • analitike plaća zaposlenih
  • poreznih kartica zaposlenih
 • obračun amortizacije i druge potrebne obračune i radnje za izradu financijskih izvještaja

Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja

 • za neprofitne organizacije – sastavljanje polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja (bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima, bilješke)

Obračun plaća i ostalih primanja

 • obračun plaća, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću te naknada umjesto plaća kao i refundacija tih naknada te ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada (godišnji odmor, bolovanje)
 • izrada isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa radnika, kao i naloge za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja
 • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu i ugovorima student servisa, naknada Članovima nadzornih odbora
 • izrada naloga za plaćanje i datoteka za unos u Internet bankarstvo
 • izrada i predaja JOPPD obrasca za Poreznu upravu putem aplikacije e-porezne
 • obračun putnih naloga i ostalih materijalnih primanja radnika
 • vođenje matične evidencije radnika

Vođenje poreznih evidencija i poreznih prijava te porezno savjetovanje

 • vođenje evidencije i obračun poreza na dodanu vrijednost
 • vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
 • popunjavanje obrazaca za obračun i uplatu odnosno povrat PDV-a
 • priprema i izrada godišnje prijave PDV-a
 • priprema i izrada godišnje prijave poreza na dobitak
 • porezno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dobitak, porez na dodanu vrijednost te posebne poreze
 • sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom Korisnika pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima, kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje pruža, kao i stručno savjetovanje pri izradi pravnih lijekova, dopunskih izvještaja

Ostale usluge

 • izrada svih potrebnih izvještaja za potrebe poslovnih banaka Korisnika
 • vođenje knjige blagajničkog poslovanja
 • izrada izvještaja o proračunskoj potrošnji PROR-POT
 • izrada financijskih izvještaja za projekte, računovodstveno praćenje provedbe projekata