Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje  programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2018. godinu. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Zagrebačke županije kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Zagrebačku županiju, a koje je Zagrebačka županija programom utvrdila kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života Zagrebačke županije.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora  za programe/projekte koji se provode na području Županije ili programe/projekte provode za korisnike s područja Županije u 2018. godini.

Sukladno ovom Javnom pozivu mogu se prijaviti programi/projekti za sljedeća programska područja:

1. KNJIŽNIČNU DJELATNOST
Financiranje se odnosi na djelatnost narodnih knjižnica na području Zagrebačke županije:
a)    obnova fonda i popuna zavičajnih zbirki
b)    pomoć u opremanju novih knjižnica

2. IZDAVAČKU DJELATNOST
Financiranje pojedinih izdanja na području Zagrebačke županije (tiskani i ostali mediji):
a) izdanja koja se odnose na očuvanje baštine, povijest i kulturu Zagrebačke županije
b) izdanja značajnih djela tematski ili autorski vezanih uz područje Zagrebačke županije
c) književna izdanja neprofitnih organizacija ili društava s područja Zagrebačke
županije

3. MUZEJSKO-GALERIJSKU DJELATNOST

Financiranje se odnosi na:

a) izložbe
b) otkup djela, predmeta i sl. za fundus
b) manje restauratorski zahvate i zaštitu postojećeg fundusa
c) programe istraživanja i sl.

4. AMATERIZAM U KULTURI

Financiranje se odnosi na programe kulturno-umjetničkih udruga:

a) folklorna i glazbena društva
b) amaterska kazališta
c) amaterske likovne sekcije
d) ostale udruge u kulturi

1. programi i nastupi na županijskoj razini – programi tribina i radionica, izložbi i događanja od značaja za županiju.
2. gostovanja/sudjelovanja na državnim/međunarodnim natjecanjima/smotrama.

5. ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

zaštita kulturnih dobara.

Financiraju se manji zahvati na restauraciji ili održavanju kulturnih dobara.

6. MANIFESTACIJE U KULTURI

Financiranje se odnosi na neprofitne programe u kulturi, tradicionalne (sezonske) priredbe i manifestacije:

a) programi od značaja na županijskoj, odnosno državnoj razini
b) pojedinačni programi koji se nude za razmjenu na županijskoj razini
c) zajednički programi.

Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Prijavitelji moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
–    udruga mora biti upisana u Registar udruga, a druge pravne osobe u sudski ili drugi odgovarajući registar neprofitnih organizacija, kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti;
–    udruga i druga pravna osoba mora djelovati na području Županije i svoj program/projekt provoditi na području Županije, a iznimno iako ne djeluje na području Županije program/projekt provodi za korisnike s područja Županije (ako ne postoji isti ili sličan program/projekt na području Županije);
–    osnovno područje djelovanja i aktivnosti prijavitelja moraju biti kulturnog, umjetničkog, kreativnog ili sličnog karaktera, kojima prijavitelj promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, koje područje djelovanja mora biti utvrđeno statutom ili drugim odgovarajućim aktom prijavitelja;
–    uredno ispunjenje obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Županije (provedba programa/projekta, uredna dostava izvješća);
–    da nemaju dugovanja prema Proračunu Županije;
–    da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu;
–    da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15);
–    prijavitelj mora imati utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge, izvješće s godišnje skupštine ili drugi prikladan način);
–    prijavitelj mora djelovati najmanje godinu dana prije dana objave javnog natječaja,
–    prijavitelj mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu programa/projekta.

 

Rok za prijavu je 4. svibnja 2018.

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećoj poveznici.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2018. godinu