Gradski ured za obazovanje, kulturu i sport na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, objavljuje poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2018.
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Zagreb, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju javne gradske ustanove kulture, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti.

Natječaj je otvoren do 4. listopada 2017. godine

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećoj poveznici.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2018
Tagged on: