Programom javnih potreba u kulturi Grada Osijeka obuhvaćeni su programi, akcije i manifestacije u kulturi koje su od interesa za Grad Osijek, odnosno provedbom Programa javnih potreba u kulturi potiče se i promiče kulturna i umjetnička djelatnost radi stvaranja jedinstvene kulturne politike grada Osijeka. Udruge, ostale neprofitne organizacije i ustanove u kulturi važni su pokretači aktivnosti i aktivni sudionici kulturnog stvaralaštva koje oblikuje kulturni identitet Grada Osijeka te se temeljem te činjenice putem Javnog poziva osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih aktivnosti za provedbu opće kulturne politike Grada Osijeka.

 Opći cilj Javnog poziva je povećati učinkovitost udruga, ostalih neprofitnih organizacija i ustanova u kulturi te učiniti kulturne sadržaje dostupnima građanima i doprinijeti uključivanju kulture u svakodnevni život građana te pridonijeti ispunjavanju ciljeva zacrtanih Strategijom kulturnog razvitka Grada Osijeka 2014. – 2020.

 Specifični cilj Javnog poziva je omogućiti provedbu dijela Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018. koji se odnosi na financiranje jednokratnih aktivnosti udruga, ostalih neprofitnih organizacija i ustanova u kulturi koje se javljaju tijekom godine, a doprinose popularizaciji kulture i kulturnih djelatnosti, čine kulturne sadržaje dostupnima većem broju građana te doprinose uključivanju kulture u svakodnevni život građana.

U sklopu Javnog poziva financiraju se sljedeća područja:

 

 • aktivnosti u sklopu obilježavanja značajnih datuma i važnih obljetnica
 • organizacija susreta, priredbi, izložbi, koncerata i drugih kulturno-umjetničkih manifestacija
 • aktivnosti edukacije iz područja kulture i kulturnih djelatnosti
 • organizacija stručno-znanstvenih skupova i savjetovanja
 • aktivnosti umjetničkog stvaralaštva
 • aktivnosti koje su namijenjene djeci i mladima
 • nakladničke aktivnosti (izdavanje knjiga, tiskanje zbornika, publikacija i sl.)
 • aktivnosti koje potiču umrežavanje i suradnju na međunarodnoj razini.
 • druge aktivnosti.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je  30.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 2.000,00  kuna, a najveći iznos je 8.000,00  kuna.

Očekivani broj projekata ili programa i aktivnosti koji će se ugovoriti za financiranje: 8

 

U sklopu Javnog poziva prijavljivati se mogu udruge, ostale neprofitne organizacije te ustanove u kulturi.

Udruge, ostale neprofitne organizacije i ustanove u kulturi koje se prijavljuju na Javni poziv mogu zatražiti financijska sredstva ako su statutom ili drugim osnivačkim aktom utvrdili da im je područje djelovanja kultura i umjetnost.

 

Uvjeti koje prijavitelj mora ispuniti u Javnom pozivu su:

 

 • biti pravne osobe upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar
 • biti upisane u Registar neprofitnih organizacija, ako je primjenjivo
 • mora svojim statutom biti opredijeljen za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet Javnog poziva i kojima promiče uvjerenja i javne ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom
 • statut udruge mora biti usklađen sa Zakonom o udrugama, odnosno pravovremeno predan zahtjev za upis promjene statuta nadležnom uredu državne uprave
 • uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Osijeka te ostalih javnih izvora, u suprotnom svaka prijava na Javni poziv bit će odbijena
 • uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave dospjele za plaćanje do uključujući zadnjeg dana u mjesecu prije prijave na Javni poziv
 • nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije
 • protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge, ostale neprofitne organizacije ili ustanove u kulturi i voditelja aktivnosti ne smije se voditi kazneni postupak niti smije biti pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • imati općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima
 • imati prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge, ostale neprofitne organizacije i ustanove u kulturi odnosno na drugi odgovarajući način)
 • imati odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti
 • aktivnosti moraju biti provedene na način da promiču interese stanovnika grada Osijeka i moraju biti usmjereni na ostvarivanje općih interesa stanovnika grada Osijeka te zadovoljavati javne potrebe od interesa za Grad Osijek, doprinositi razvitku i općem napretku grada Osijeka te promicati njegov položaj i ugled, biti u skladu s Programom javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018.
 • udruge, ostale neprofitne organizacije i ustanove u kulturi koje traže financiranje moraju biti do raspisivanja Javnog poziva registrirana na području Grada Osijeka najmanje jednu godinu
 • aktivnosti moraju biti izvršene unutar proračunske godine za koju se daje financiranje.

 

Pravo prijave nemaju:

 • udruge, ostale neprofitne organizacije i ustanove u kulturi koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile aktivnost)
 • udruge, ostale neprofitne organizacije i ustanove u kulturi koje su u stečaju
 • udruge, ostale neprofitne organizacije i ustanove u kulturi koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa ili poreza
 • udruge i ostale neprofitne organizacije čiji je jedan od osnivača politička stranka.

Više na sljedećoj poveznici.

II. JAVNI POZIV za financiranje jednokratnih aktivnosti iz područja kulture iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.
Tagged on: